Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šiame dokumente Parduotuvė – tai elektroninės prekybos svetainė www.plaukupriemones.lt 
 2. Šiame dokumente Administratorius arba Pardavėjas – Parduotuvę administruojanti ir joje prekes parduodanti įmonė, kurios rekvizitai: 

MB Pilosity, įmonės kodas 305978005 (buveinės adresas: 

V. Lašo 1, LT-50166, Kaunas , telefonas: +370 61338098, el. pašto adresas: endokrinologija@yahoo.com ), (toliau – Administratorius).

 • Šiame dokumente Prekės – tai Parduotuvėje pristatomos ir parduodamos prekės ir (arba) paslaugos. Prekėmis nelaikomos tos prekės ir (arba) paslaugos, kurios gali būti pristatomos Parduotuvėje reklaminiuose skydeliuose ir (arba) informacijos skiltyse su nuorodomis į kitas interneto svetaines ar informacijos šaltinius.
 • Šiame dokumente Naudotojas – tai Parduotuvės lankytojas, bet kokiu tikslu, įrenginiu ir bet kuriuo paros metu apsilankęs Parduotuvėje.
 • Šiame dokumente Pirkėjas – tai Naudotojas, perkantis arba jau įsigijęs Parduotuvės Prekes.
 • Šios Parduotuvės naudojimo ir prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Naudotojo (Pirkėjo) ir Administratoriaus (Pardavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę Naudotojui (Pirkėjui) naudojantis Parduotuve bei įsigyjant Prekes Parduotuvėje.
 • Teisę registruotis ir susikurti savo asmeninę paskyrą bei vykdyti užsakymus Parduotuvėje turi visi Naudotojai.
 • Šiame dokumente Sutartis – tai Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Naudotojo (Pirkėjo) ir Administratoriaus (Pardavėjo), kuri automatiškai laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas (Pirkėjas) Parduotuvėje pasirenka Prekes ir suformuoja Prekių krepšelį, nurodo Pirkėjo duomenis bei Prekių pristatymo adresą, pasirenka pageidaujamą apmokėjimo būdą, susipažina su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėjęs „Perskaičiau ir sutinku su Parduotuvės taisyklėmis“ laukelį bei paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
 • Kiekvienos Sutarties informacija, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje. Užsiregistravę bei savo asmeninę paskyrą susikūrę Naudotojai turi galimybę bet kada prisijungti prie savo asmeninės paskyros ir gauti informaciją apie įvykdytus bei vykdomus užsakymus. Registracija ir paskyros sukūrimas yra neprivalomas, tačiau Pardavėjo Naudotojui rekomenduojamas veiksmas.
 • Šiame dokumente Pristatymo adresas – tai Pirkėjo prekių pristatymo adresas, kuris yra Pirkėjo nurodomas sudarant Sutartį ir pasirenkant pageidaujamą Prekių pristatymo būdą.
 • Šiame dokumente Pristatymo terminas – tai laikas nuo Sutarties sudarymo ir Pirkėjo apmokėjimo patvirtinimo gavimo iki galutinio Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymo. Parduotuvės Prekių informacijoje šis laikas yra nurodomas apytiksliai, atsižvelgiant į Prekių likutį Pardavėjo bei jų tiekėjų sandėliuose.
 • Šiame dokumente Asmens duomenys – tai Naudotojų (Pirkėjų) asmeniniai duomenys (fizinių asmenų vardai, pavardės, telefonai ir el. pašto adresai, Pristatymo adresai bei kita asmeninė informacija), kuriuos Naudotojai (Pirkėjai) gali užregistruoti Parduotuvėje šiais atvejais:
  • užsiregistruodami Parduotuvėje bei susikurdami savo asmeninę paskyrą ir tam įvesdami Parduotuvės registracijos formoje prašomus duomenis;
  • atlikdami Prekių pirkimą ir tam įvesdami Parduotuvės Prekių užsakymo formoje prašomus duomenis;
  • užsiregistruodami Parduotuvės naujienlaiškio gavimo sąrašuose ir tam įvesdami Parduotuvės naujienlaiškio registracijos formoje prašomus duomenis;
  • užsiregistruodami ir (arba) dalyvaudami Parduotuvės rengiamų akcijų (išpardavimų, žaidimų ir pan.) atvejais ir tam įvesdami tokių Parduotuvės akcijų registracijos formose prašomus duomenis;
  • kitais galimais atvejais.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę naudotis Parduotuve tik šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka bei laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 2. Pirkdamas prekes ir taip patvirtindamas jų pirkimo – pardavimo Sutartį Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nurodytą Prekių kainą vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekių užsakymas ir apmokėjimas“ skyriaus nuostatomis bei priimti užsakytas prekes iš Pardavėjo vadovaudamasis šių Taisyklių „Prekiųpristatymas ir atsiėmimas“ skyriaus nuostatomis.
 3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens ar Pristatymo adreso duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo Pardavėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo (pavyzdžiui, pakartotino pristatymo išlaidų kompensavimo, kuomet siuntą tenka pristatyti kitu, nei nurodė Pirkėjas, adresu).
 4. Naudotojas (Pirkėjas) yra visiškai atsakingas už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
 5. Užsiregistravęs Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą ir jų perdavimątretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 6. Pasikeitus Asmens ar Pristatymo adreso duomenims Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsdamas juos atnaujinti savo asmeninėje paskyroje, o praradęs savo prisijungimo duomenis Naudotojas (Pirkėjas) privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
 7. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties su Pardavėju jokiais atvejais, jeigu Pardavėjas laikėsi visų savo įsipareigojimų.
 8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei grąžinti arba pakeisti užsakytas Prekes vadovaudamasis šių Taisyklių„Prekių grąžinimas ir keitimas“ skyriaus nuostatomis.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Nustačius, kad Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar jos saugumui arba nesilaiko šių Taisykliųreikalavimų ar savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, o išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir asmeninępaskyrą.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę, o taip pat saugoti paslaptyje jo pateiktus asmeninius duomenis.
 4. Po Sutarties sudarymo Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes taip, kaip nurodyta šiųTaisyklių „Prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygos“ nuostatose.
 5. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti (pakeisti) Pirkėjo užsakytas prekes taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Prekiųgrąžinimo ir keitimo sąlygos“ nuostatose.
 6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 7. Jei Pardavėjo Parduotuvėje pateikiamos nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose tinklalapiuose pateiktą informaciją, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Pirkėju tais atvejais, kuomet Pirkėjo užsakytų Prekiųsandėlyje nėra ir (arba) jos yra nebegaminamos, Prekių nėra galimybės pakeisti arba pasikeitė jų įsigijimo ištiekėjo kaina. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir išankstinio apmokėjimo atveju ne vėliau kaip per 3darbo dienas sugrąžinti Pirkėjui visą pagal Sutartį sumokėtą sumą. Sutarties nutraukimo atveju Pardavėjo atsakomybė yra apribota ne didesne nei Pirkėjo pagal Sutartį sumokėta suma.

Prekių užsakymas ir atsiskaitymas

 1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti prekes visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Prekių užsakymas ir jų pirkimo – pardavimo Sutartis įsigalioja taip, kaip nurodyta šių Taisyklių „Bendrosiose nuostatose“.
 3. Prekių kainos Parduotuvėje yra nurodomos eurais. Pardavėjas turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti Prekių asortimentą bei jų kainas, tačiau neturi teisės vienašališkai pakeisti Pirkėjo užsakytų Prekiųkainos po Sutarties sudarymo.
 4. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo žemesnės Prekių kainos, kurios įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.
 5. Pirkėjas prekių užsakymo Parduotuvėje metu gali pasirinkti vieną iš šių atsiskaitymo būdų:
  1. Paysera – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs pasirinkta elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistema. Atsakomybė užpinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka pasirinktos elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistemos administratoriui.
  2. PayPal – tai išankstinis apmokėjimas už Prekes, kuomet Pirkėjas perveda pinigus įParduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą Parduotuvėje patvirtinęs užsakymą (Sutartį) ir pasinaudojęs mokėjimo Sistema PayPal. Atsakomybė už pinigų pervedimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka mokėjimųsistemos PayPal administratoriui.
  3. Grynaisiais pinigais arba kortele atsiimant prekę Parduotuvėje – tai apmokėjimas Prekiųgavimo metu, kuomet Pirkėjas sumoka grynaisiais pinigais arba kortele Parduotuvėje, atsiimdamas Prekes. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą Pirkėjas prekių atsiėmimo metu privalo užtikrinti, kad gali atsiskaityti grynaisiais pinigais arba kortele. Atsakomybė užpinigų priėmimą ir Pirkėjo pateiktos informacijos duomenų saugumą tokio atsiskaitymo atveju tenka Pardavėjui.
 6. Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjui tik tam tikrus atsiskaitymo būdus, priklausomai nuo užsakomų Prekiųkiekio, kainos bei Pirkėjo adreso.

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

 1. Prekių užsakymo Parduotuvėje metu Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių Prekių pristatymo būdų:
  1. Paštomatas – kai Prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą už papildomą, išanksto Parduotuvėje nurodytą pristatymo mokestį.
  1. Registruotas paštas – kai Prekės yra pristatomos Pirkėjui registruotu paštu vadovaujantis Lietuvos pašto taisyklėmis už papildomą, iš anksto Parduotuvėje nurodytą pristatymo mokestį.
  1. Atsiėmimas Parduotuvės biure – kai Pirkėjas atsiima Prekes nemokamai Parduotuvėje, adresu: V. Lašo g. 1, Kaunas.
 2. Pardavėjas turi teisę pateikti Pirkėjui tik tam tikrus pristatymo būdus, priklausomai nuo užsakomų Prekiųkiekio, kainos bei Pirkėjo adreso.
 3. Nepriklausomai nuo pasirinkto Prekių pristatymo būdo Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslius Asmens ir Pristatymo adreso duomenis, o taip pat nurodyti visą tiksliam pristatymui reikalingą papildomą informaciją(pavyzdžiui, prekybos ar verslo centro pavadinimą, pastato korpusą, aukštą, buto ar kabineto numerį, laiptinės kodą ir pan.).
 4. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti arba atsiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekių pristatymo dokumentai patvirtina, kad Prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu Pristatymo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam gavėjui.
 5. Pardavėjas įsipareigoja stengtis laikytis Prekių informacijoje nurodytų Pristatymo terminų, o jeigu to padaryti negali, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitas Prekių pristatymo ar Sutarties nutraukimo sąlygas.
 6. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  1. tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kuomet Prekių likutis sandėlyje yra mažas ir keli pirkėjai vienu metu užsako tą pačią Prekę arba Prekė buvo išparduota laukiant išankstinio apmokėjimo patvirtinimo iš banko ar mokėjimų sistemos) Prekių informacijoje nurodytas pristatymo terminas gali keistis;
  1. išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, kuomet Prekės yra užsakomos priešreikšmingų švenčių laikotarpį, dėl susidariusių spūsčių keliuose, blogų oro sąlygų ar pan.).
 7. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti:
  Elektroninės bankininkystės atsiskaitymo atveju – per 24 valandas nuo patvirtinimo apie apmokėjimą iš Pirkėjo pasirinktos elektroninės bankininkystės (mokėjimų) sistemos gavimo (dažniausiai patvirtinimas ateina per 1-24 val.).

  Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele atsiskaitymo atveju – per 24 valandas nuo užsakymo Parduotuvėje patvirtinimo.
 8. Prekės Pirkėjui yra pristatomos tik darbo dienomis ir valandomis. Išeiginės bei švenčių dienos į Pristatymo terminą yra neįskaičiuojamos.
 9. Kuomet yra užsakomos kelios Prekės su skirtingais Pristatymo terminais, visai užsakytų Prekių siuntai galioja vėliausias Prekės pristatymo terminas, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.
 10. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už Pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui buvo nepristatytos arba pristatytos vėliau dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl tiesiogiai nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (Force majeure).

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti kokybiškas Prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo jųpristatymo arba atsiėmimo dienos, jeigu tokių Prekių pakuotė ir išvaizda atitinka šiuos reikalavimus:
  1. Prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nesugadintoje pakuotėje;
  2. Prekė turi būti nesugadinta ir tos pačios komplektacijos, kaip ir pristatymo metu;
  3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir pan.).
 2. Pirkėjas turi teisę grąžinti arba prašyti pakeisti sugadintas, brokuotas arba ne tas, kurios buvo užsakytos, Prekes (toliau – Nekokybiškos prekės) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu jam buvo pristatytos Nekokybiškos prekės arba jos buvo pristatytos pažeistoje pakuotėje. 
 4. Norėdamas grąžinti (pakeisti) prekę savarankiškai, Pirkėjas turi parašyti ir išsiųsti prašymą Pardavėjui, nurodydamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, užsakymo datą ir numerį, Prekės pavadinimą ir kainą, Prekės grąžinimo (keitimo) priežastį, Nekokybišką prekę patvirtinančią nuotrauką (Nekokybiškos prekės gavimo atveju), o taip pat savo banko sąskaitos, į kurią turėtų būti grąžinti pinigai, duomenis (grąžinimo atveju). 
 5. Prašymą, kartu su grąžinama (keičiama) Preke, Pirkėjas gali atsiųsti:
  1. Paštomatu (Kauno Express Market Panerių paštomatas, Panerių 166, Kaunas, gavėjo tel.: +370 61338098);
  1. Paštu (MB Pilosity, Upelio 32, Lapės, LT-54433 Kauno raj., tel.: +370 61338098).
 6. Kokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Nekokybiškų prekių grąžinimo (keitimo) atveju jų grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pardavėjas.
 7. Prekių grąžinimo atveju, jeigu jų grąžinimo sąlygos atitinka šių Taisyklių reikalavimus, Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus į Pirkėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą per 7 darbo dienas nuo prekiųgrąžinimo Pardavėjui dienos.
 8. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos (nebent grąžinama nekokybiška prekė).
 9. Pirkėjas neturi teisės be išankstinio Pardavėjo sutikimo grąžinti arba prašyti pakeisti Prekes, kurios Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėse yra nurodytos kaip nekeičiamos ir negrąžinamos.

Atsiliepimų tvarkymo taisyklės

 1. Sąvokos
 • Duomenų valdytojas ir svetainės www.plaukuslinkimas.lt operatorius yra MB „Pilosity“, įmonės kodas 305978005, buveinės adresas: V. Lašo 1, Kaunas LT-50166, Kaunas, telefonas: +370 61338098, el. pašto adresas: endokrinologija@yahoo.com
 • Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato www.plaukuslinkimas.lt Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
 • plaukuslinkimas.lt – internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.plaukupriemones.lt
 • Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.
 • Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
 • Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.plaukupriemones.lt
 • Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

2. Atsiliepimų rinkimo tvarka

 • Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
 • Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.
 • Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus. 
 • Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes www.plaukupriemones.lt
 • Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.
 • Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.
 • Bendrovė neskelbia komentarų ir turi teisę blokuoti komentarus, kurie:- yra susiję su nelegalia veikla;
  – Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis;
 • – Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
 • – Atsiliepimuose yra pateikiama melaginga informacija;
 • – Apsimestinių vartotojų atsiliepimų;
 • www.plaukupriemones.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.
 • Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
 • Atsiliepimai skelbiami valstybine – lietuvių kalba.
 • Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

3. Baigiamosios nuostatos

 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/2161.
 • Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), www.plaukupriemones.lt tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti www.plaukupriemones.lt privatumo politikoje.
 • Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: endokrinologija@yahoo.com arba telefonu +370 61338098.
 • Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformojgue https://ec.europa.eu/odr/.

Kokybė ir garantijos

 1. Pirkėjas yra iš anksto informuotas ir sutinka, kad:
  1. dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono) bei jo programinės įrangos (naršyklės) ypatybių Prekių nuotraukose atvaizduotos spalvos, formos, dydžiai ar kiti parametrai gali neatitikti realių spalvų, formų, dydžių ar kitų parametrų;
  1. kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, gamintojui pakeitus / atnaujinus prekės modelį) Parduotuvės prekių aprašymuose pateikta informacija gali būti netiksli arba neišsami.
  1. ėms suteikiama 24 mėn. kokybės garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu (CK 6.335 str. 5 d.).

Akcijos ir specialūs pasiūlymai

 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas (nuolaidas, išpardavimus, žaidimus ir pan.).
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas, o taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
 3. Pardavėjas turi teisę organizuoti suasmenintas akcijas, kurių pasiūlymai gali galioti tik tam tikriems Naudotojams (Pirkėjams).
 4. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl to, kad Sutarties sudarymo momentu jam dar negaliojo akcijų pasiūlymai, kurie įsigaliojo iš karto po jos sudarymo.

Kitos sąlygos

 1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ir (arba) prekių užsakymo formoje nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo Parduotuvės puslapyje Kontaktai nurodytais telefonais ir (arba) el. pašto adresais.
 3. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų pranešimų ar užsakymo patvirtinimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, o taip pat Pirkėjo naudojamo įrenginio ar programinės įrangos ypatumų.
 4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Autorinės teisės ir informacijos naudojimas

 1. Autorinės teisės į visą Parduotuvėje pateiktą informaciją ir medžiagą priklauso Administratoriui. Parduotuvėje pateiktos informacijos ir medžiagos panaudojimas leidžiamas tik gavus išankstinį Administratoriaus sutikimą ir tik pateikiant aiškią nuorodą į Pardavėjo svetainę.
 2. Parduotuvės turinyje gali būti pateikiama informacija ir (arba) nuorodos iš kitų svetainių. Administratorius neatsako už šių svetainių veikimą, o taip pat už šios informacijos turinio tikslumą bei pagrįstumą.
 3. Parduotuvės turinyje gali būti pateikiama Naudotojų paskelbta informacija (apžvalgos, nuomonės, atsiliepimai, vertinimai, komentarai ir pan). Administratorius neatsako už šios informacijos turinio tikslumą ir pagrįstumą.
 4. Naudotojas, paskelbdamas Parduotuvėje informaciją (apžvalgą, nuomonę, atsiliepimą, vertinimą ar komentarą) automatiškai suteikia Administratoriui autoriaus teises į visą šią informaciją. Administratorius jokia forma neprivalo atlyginti šios informacijos pateikėjui.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Administratorius (Pardavėjas) pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Informacija apie Taisykles yra nuolatos pateikiama Parduotuvės puslapyje „Taisyklės“ ir Naudotojams (Pirkėjams) yra suteikta nuolatinė ir neribota prieiga bet kuriuo metu susipažinti su šių Taisyklių naujausia versija. Pirkėjams apsiperkant Parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo metu.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buvimo vietą.
 4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt. Elektroninė ginčų sprendimo platforma: ec.europa.eu/odr/